مقالات

ارزیابی جریان ‌های جهانی سرمایه

 ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
  فایلهای مرتبط
ارزیابی جریان ‌های جهانی سرمایه
بانک جهانی در گزارش سال 2008 با اشاره به عوامل موثر بر جریان های سرمایه گذاری خارجی اعلام نموده است که گستردگی جریان های سرمایه گذاری خارجی موجب شده تا جابجایی سرمایه در میان کشورهای جهان در سال های اخیر تحت عنوان «جریان های جهانی سرمایه» مورد توجه قرار گیرد. کشورهای جهان در گروه های درآمدی متفاوت در جریان های جهانی سرمایه نقش های متفاوتی را ایفا می کنند بطوریکه بسیاری از کشورهای جهان به عنوان سرمایه گذار و گروه دیگر به عنوان کشورهای سرمایه پذیر می باشند. از سوی دیگر میزان حضور کشورهای جهان در گروه های درآمدی در عرصه جابجایی جهانی سرمایه متفاوت است. به این ترتیب بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نه تنها قادر به جذب منابع مالی بین المللی نیستند بلکه با خروج (فرار) سرمایه روبرو می شوند. مساله اساسی تحقیق حاضر عبارتست از ارزیابی اندازه خالص و ناخالص و همچنین میزان ماندگاری جریان های جهانی سرمایه گذاری خصوصی خارجی مشتمل بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پرتفوی خارجی و وام ها و اعتبارات تجاری. بطوریکه گروه بندی کشورهای جهان در جابجایی منابع مالی بین الملل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بسیاری از صاحبنظران بر این باور هستند که خروج سرمایه و عبارت دیگر فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه به سوی کشورهای توسعه یافته نشات گرفته از ساختارهای متفاوت اقتصادی - سیاسی - اجتماعی کشورهای جهان می باشد. بنابراین ارزیابی جریان های جهانی سرمایه و ماندگاری آن می تواند به عنوان راهکار حفظ و جذب منابع مالی در کشورهای در حال توسعه تلقی گردد که خود عامل بنیادین در رشد اقتصادی اینگونه کشورها خواهد بود. نتایج حاصل از تحقیق موید وجود تفاوت معنی دار آماری میان اندازه ناخالص جریان های جهانی سرمایه میان کشورهای جهان در گروه های درآمدی می باشد بطوریکه کشورهای عضو OECD بیشترین مشارکت را در جابجایی سرمایه تجربه کرده اند
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.